Liste over anledninger

Herunder er listet en række typiske anledninger for et socialt tilbud, hvor dokumentation kan bringes naturligt i spil.

For hver af anledningerne:

  1. Gør jer klar hvem der deltager, og hvad der typisk tales om i de forskellige anledninger. På den måde kan I lettere se, hvor dokumentation kan indgå på en naturlig måde.
  2. Afsæt den nødvendige tid. Det kan være en kort reminder på 2-5 minutter eller det kan være længere oplæg.

Personalemøder
Brug anledningen til at få sat dokumentationen på dagsordenen i det daglige arbejde. Her kan det ansporre til en vedkommende diskussion om en aktuel problemstilling.

Temadage/personaleinternater
Brug anledningen til at gå i dybden med dokumentationens betydning, formål eller måden hvorpå I dokumenterer. Her er det vigtigt at bruge tiden og samværet til at få talt grundigt om det og imødekommet eventuelle uklarheder, uhensigtsmæssigheder eller modstand.

Pårørendedage eller pårørendebestyrelsesmøder
Brug anledningen til at informere pårørende om, at I er i gang med at dokumentere, samt hvilken betydning det har for dem, og hvad de kan forvente kommer ud af det. Husk også at give dem en tidshorisont og husk at leve op til den.

Bestyrelsesmøder
Brug anledningen til at formidle til bestyrelsen hvilken dokumentation, I har sat i gang. Måske er det dem, der har bedt jer om det, og her kan I så bruge anledningen til at fortælle dem, hvordan det går.

Møder med sagsbehandlere – visitation, statusmøder mv.
Brug anledningen til fortælle dem, hvilken dokumentation, I har sat i gang og måske hvilke resultater I forventer. Husk at fortæl dem det, når der foreligger resultater, og hvordan I eventuelt ændrer praksis.

Visualiser det i hverdagen – opslagstavle, skrivelser, nyhedsbreve mv.
Brug anledningen til at vise hvordan det går med dokumentationen. Det gælder både løbende og resultaterne. I kan for eksempel visualisere det i hverdagen på opslagstavler, døre og lignende, eller I kan skrive/visualisere det på hjemmeside eller i print. Se eventuelt guiden: Formidl resultater virkningsfuldt

Brugersamtaler
Brug anledningen til at fortælle brugerne om hvad I dokumenterer, hvorfor og hvad I skal bruge det til. På den måde vil brugeren forstå meningen og kunne bidrage. Det gælder især, hvis det er viden fra brugeren, I har brug for, men det kan også være vigtigt med almindelig information om dokumentationen – selvfølgelig i det omfang det er pædagogisk formålstjenligt. Se eventuelt guiden Involvér brugerne.

Fester – sommerfest, julefrokost, fredagsbar mv.
Brug anledningen til at fejre gode resultater og til at tale om dokumentation på en naturlig og uformel måde. Det gælder både overfor medarbejdere, frivillige, pårørende osv. Formålet er at gøre dokumentation til en naturlig del af hverdagen.

MU Samtaler
Brug anledningen til at sætte fokus på medarbejdernes deltagelse i den dokumentation, I laver. Lyt på medarbejdernes bekymringer og udvikl sammen muligheder, så det passer bedre til netop jeres medarbejdergruppe. En anden mulighed er at fokusere på at dokumentation er en del af hverdagen på jeres sted, og det er en forpligtigelse i ansættelsen – her skal lederen dog være varsom og tage sin lederopgave seriøst.

Supervision og gruppe udviklingssamtaler
Brug anledningen til at reflektere – eventuelt med den eksterne støtte – over muligheder og udfordringer ved dokumentationen. Gør den jeres praksis mere besværlig – eller kan den afhjælpe nogle problemer?