Planlæg din dokumentation

Vælg relevante metoder

Hensigt: at hjælpe jer til at træffe et kvalificeret valg om anvendelse af én eller flere dataindsamlingsmetoder til netop jeres måling.

Der findes mange metoder, der kan anvendes til dataindsamling. Ikke alle metoder egner sig lige godt til alle formål. Overvej blandt andet: Hvilken type af information har vi brug for? Hvordan sikrer vi, at vores dokumentation måler det, den foregiver at måle (validitet)? Hvordan sikrer vi, at vores dokumentation måler præcist (reliabilitet)? Se validitet/reliabilitet.

Når I skal designe en måling, skal I forholde sig til en række praktiske forhold. I redskabet design af måling præsenteres forskellige typer af design og det resurseforbrug designet kræver. Målingerne kan være både kvalitative og kvantitative.

Hvis der er brug for afgrænsede og gruppérbare informationer, hvor I på forhånd kan definere klare spørgsmål, kan I med fordel bruge kvantitative metoder: Spørgeskemaer, registreringer, sekundære kilder (udarbejdet af andre).

Hvis I ønsker målinger på situationer, der er meget individuelle, og hvor det I ønsker svar på er svært at definere på forhånd, kan I med fordel bruge kvalitative metoder: Interview, observationer, sagsgennemgang. Se mere i dataindsamlingsmetoder


Hvilke resurser har I til rådighed til dataindsamlingen?

Det koster både tid og penge at foretage målinger. Resurseforbruget bør altid overvejes i relation til det, I ønsker at bruge målingen til. Det er bedre at måle på en lille del af indsatsen (og gøre det ordentligt) end at ville måle på alle hjørner af det, I laver, og have svært ved at overkomme det. Se hvad de enkelte metoder kræver af resurser i design af måling.


Hvad er de etiske overvejelser?

Når I foretager målinger på brugere, bør I inddrage en række etiske overvejelser omkring målingen. Der bør eksempelvis overvejes følgende spørgsmål: Kan I tillade jer at måle på netop denne måde i forhold til den enkelte brugergruppe? Bruger I et sprog, de kan forstå? Skaber I mistillid mellem ansat og bruger ved at måle på en bestemt måde? Hvordan passer den enkelte målemetode med kulturen i brugergruppen?