Fra viden til handling

Støt hinanden

Hensigt: at inspirere til hvordan I kan støtte hinanden i indførelsen af ny praksis.

Når noget nyt indføres, er der en risiko for, at I ikke får holdt fast i de ændringer, I har besluttet. Det kræver stor disciplin og løbende opfølgning, hvis I ønsker at ændre praksis. Implementering kræver tid og opmærksomhed.

I kan bruge forskellige redskaber til at sikre implementeringen af ny praksis. Som udgangspunkt kan I forholde jer til følgende:

  1. Hvilken kultur og organisering har I allerede, som kan støtte op om implementeringen af ny praksis (f.eks.: arbejder I i teams, som det er naturligt at trække på? Har I en åben, tillidsfuld og støttende kultur, eller er der en kultur, hvor I holder kortene tæt og hvor I er forbeholdne over for hinanden, så det er bedre at trække på ekstern bistand? Har I nogle møder, hvor det er oplagt at sparre med hinanden omkring nye praksis, for eksempel personalemøder, afdelingsmøder, teammøder eller lignende?)
  1. Lav en brainstorm på ideer til, hvordan I kan indføre en systematiseret struktur på, hvordan I støtter hinanden i implementeringen. Diskutér eventuelt de redskaber, der præsenteres her – er ét af redskaberne brugbare hos jer, som de er beskrevet eller i en tilpasset form? I tre ideer til at støtte hinanden præsenteres følgende ideer: praksisvenner, fokuspunkter i overlap, kritisk ven.
  1. Træf i fællesskab beslutning om, hvilket redskab i vil bruge.
  1. Lav konkrete aftaler: Hvem, hvad, hvornår træder ordningen i kraft, hvor ofte sker det osv.
    For nogle er det en fordel at hente ekstern bistand ind, men hvis det overhovedet er muligt, er der flere fordele ved at foretage denne proces med egne resurser. Det giver ejerskab hos medarbejderne og kan bidrage positivt i forhold til at skabe varige ændringer.